Değerli Ziyaretçimiz

Bu beyan kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu, 2177sk no:10/B Söğütözü Ankara adresinde yerleşik olan Kepmark Karbon Enerji Ltd. Şti. olup (“Kepmark Teknoloji”), bu Beyana konu kişisel veri işleme süreç ve faaliyetleri, [Sağlık, emniyet, Çevre ve Güvenlikve İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülmektedir.

Hukuki sebep;

Bu aydınlatma metnine konu kişisel veri işlemenin hukuki sebebi Kepmark Teknoloji çalışma sahasına giriş yapmayı istemenizdir. Kepmark Teknoloji çalışma sahası özel güvenlik ve gümrük bölgesidir. Bu sebeple sahaya yapılan giriş-çıkışlara ilişkin kayıt tutulması hukuki bir zorunluktur. Bilmenizi isteriz ki; Kepmark Teknoloji olarak kişisel verilerinizi işlerken Kanun’da belirtilen ilkelere ve evrensel hukuk ilkelerine uygun olarak hareket etmekteyiz ve kişisel verilerinizin gizliliğini sağlamak için azami gayret göstermekteyiz.

Amaç

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıdakilerdir:

1. Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturma;

Hangi kişisel verilerinizi topluyoruz ve işliyoruz?

Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için sizden topladığımız kişisel veri içeren belgeler aşağıdakilerdir:

Hangi yöntemlerle kişisel verilerinizi topluyoruz ve saklıyoruz?

Kişisel verilerinizi içeren bu belgeleri sizden fiziki olarak veya elektronik ortamda temin ediyoruz.

Bu yöntemlerle topladığımız verileri kanuni yükümlülüklerimizle orantılı olarak makul sürelerle saklıyoruz.

Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verilerinizi siliyor, yok ediyor veya anonim hale getiriyoruz.

Kişisel verilerinizi başkalarıyla paylaşıyor muyuz?

Kepmark Teknoloji olarak, kişisel veri içeren bu dokümanları yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için ve/veya sözleşmenin ifası ile ilgili olduğu ölçüde kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarla ve güvenlik hizmetleri başta olmak üzere operasyonlarımızı gereği gibi ve sürekli olarak yerine getirmek için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşabilmekteyiz.

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız; ​

Kişisel verilerinizin hukuki korunmasını sağlamak için Kanun uyarınca aşağıdaki hakları kullanabilirsiniz:

Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için bilgi@kepmark.com.tr e-posta adresini kullanarak işbu metne konu kişisel veri işleme faaliyetini gerçekleştiren ve kişisel verilerinizi kayıt altında tutan iş birimi olan Kepmark Teknoloji İSG-Ç Departmanı’na veya genel bilgi ve yönlendirme ihtiyaçlarınız için bilgi@kepmark.com.tr e-posta adresini kullanarak Kepmark Teknoloji Uyum Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Kepmark Teknoloji in kişisel verileri hangi amaç, hukuki sebep, süre ve metod ile toplayıp, işleyip, paylaşacağı ve saklayacağı konusunda bilgilendirildim ve aydınlatıldım.

Açık rıza beyanı:

Kepmark Teknoloji Aydınlatma Beyanını okudum ve Kepmark Teknoloji ile paylaştığım/paylaşacağım kişisel verilerimin, özellikle fotoğraf, sağlık ve sabıka kaydım gibi özel nitelikli kişisel verilerimin, bu Beyan kapsamında, yukarıda belirtilen Amaçlara uygun olarak işlenmesini ve gerekli hallerde yine Aydınlatma Beyanında belirtildiği şekilde paylaşılmasına açık rıza veriyorum.

Adı Soyadı
​ İmza​
Tarih