ISI NEM TAKİP SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

A.SATICI/ SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Şirket merkezi 2l77sk no.10/B Söğütözü Ankara adresinde bulunan KEPMARK KARBON ENERJİ LTD.ŞTİ., -“KEPMARK” –

TEL: 0 312 433 83 33 VERGİ DAİRESİ: MALTEPE
E posta: bilgi@kepmark.com.tr VERGİ NO: 544 061 1696
Web: https://www.kepmark.com.tr

B.MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ÜNVAN:
ADRES:
TEL:VERGİ DAİRESİ:
E posta:VERGİ NO:
Web:
YETKİLİ KİŞİ:
TEL:
E posta:

C.ÜCRET VE SİSTEM BİLGİSİ

GİRİŞ BEDELİ: Aboneliğin başlangıcında bir kere ödenecektir

1.TEK SENSÖR veya KARGO İLE İLETİLEN EKİPMAN İÇİN 250.-TL + KDV

AYLIK HİZMET BEDELİ: Hizmet devam ettiği sürece aylık ödenecektir.

1 sensör 25.-TL+ KDV (4.00-USD)

SÖKÜM ÜCRETİ: Sözleşmenin sona ermesi durumun da , söküm hizmeti karşılığında,GİRİŞ BEDELİ nde belirlenen bedel kadar ödenecektir.

TAŞIMA ÜCRETİ: Sözleşmeye bağlı olarak taşınma talep edilmesi durumun da ,taşıma hizmeti karşılığında GİRİŞ BEDELİ nde belirlenen bedel kadar ödenecektir.

1. TARAFLAR VE KANUNİ ADRESLER

Sözleşmenin “Ana Sayfası”nda detayları verilen kişi ve/veya kuruluşlar kısaca “MÜŞTERİ” , KEPMARK TEKNOLOJİ BİLİŞİM İNŞAAT TİC Limited Şirketi, kısaca “KEPMARK” olarak anılacaktır.

Müşteri ve Kepmark, münferiden “Taraf” müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu sözleşme “Ana Sayfa” da adres bilgileri yer alan mekanda veya ileride Müşteri’nin talebi üzerine değişecek mekanda, Müşteri’nin talebi ve ihtiyacı doğrultusunda tasarlanmış ve mülkiyeti KEPMARK’a ait olan , sıcaklık ve/veya nem sensör(leri) ile, aşağıda belirtilen kapsam ve maddelerde açıklanan şartlar dahilinde internet üzerinden okuma , raporlama ve alarm hizmetlerinin Kepmark tarafından üstlenilmesine ilişkin şartları ve bu hizmetler karşılığı doğan hizmet bedeli ile ilgili MÜŞTERİ ve KEPMARK ın yükümlülüklerini düzenler.

3. KEPMARK HİZMETLERİNİN TANIMI

3.1. Cihaz : Sözleşme konusu sensörlerin üzerine bağlandığı ve internet üzerinden veri alıp gönderme yeteneğine sahip dijital devre kutusunu,
Sıcaklık Sensörü: Müşteri’nin ihtiyacı doğrultusunda, belirli bir ortamdaki sıcaklığı, dijital veya analog elektrik sinyaline çeviren sistemi,
Nem Sensörü: Müşteri’nin ihtiyacı doğrultusunda, belirli bir ortamdaki nemi, dijital veya analog elektrik sinyaline çeviren sistemi,
Ekipman: Sensör (ler) in cihaza montajı sağlanmış halini,
İş: Kepmark tarafından sağlanan ve mülkiyeti KEPMARK’ a ait olan ekipman ile internet hattı üzerinden, uzaktaki bir veri merkezine bilgi gönderme suretiyle, Müşteri’nin ihtiyacı doğrultusunda sıcaklık ve nem bilgilerinin takip edilmesi ,raporlanması ve alarm oluşturulmasını İfade eder.
3.2. KEPMARK , MÜŞTERİ ile gerçekleştirmiş olduğu telefon görüşmesi, ya da yazışma sonucunda MÜŞTERİ’ nin verdiği bilgiler ile sınırlı olmak üzere yapmış olduğu, yahut doğrudan ilgili mekanda yapmış olduğu mekan keşif ve projelendirme sonucu telefon ve/veya eposta yoluyla veya doğrudan önerdiği ve MÜŞTERİ tarafından onaylanıp, isteğine uygun olduğu teyit edilen “İŞ” kapsamında belirtilen hizmetleri montaj tarihi itibarıyla sağlamaya başlayacak, “EKİPMAN” ise MÜŞTERİ mekanına kurulum ile birlikte MÜŞTERİ’ ye teslim edilmiş olacaktır.
3.3. KEPMARK , “İŞ” in aktif olması için gereken “EKİPMAN” ın montajını kendi yönlendirdiği yetkili kişi veya kurumlarca gerçekleştirir.
3.4. KEPMARK sözleşme süresince MÜŞTERİ’ ye “İŞ” için gerekli SMS i sınırsız olarak sağlayacaktır.
3.5. KEPMARK “İŞ” ile ilgili tüm Kalibrasyonları “İŞ”i kesintiye uğratmadan bedelsiz olarak yaptıracaktır.
3.6. KEPMARK , MÜŞTERİ tarafından sağlanacak olan internet hattını kullanarak, “EKİPMAN” ın topladığı MÜŞTERİ’ ye ait bilgilerin takip edilmesi ve raporlanması hizmetlerini sağlayacaktır.
3.7 KEPMARK, MÜŞTERİ’ ye sağlayacağı kullanıcı adı ve şifresi ile web sitesi üzerinden Müşteri’ye, Müşteri’nin tesisinde kullanılan Sensör tipine göre sıcaklık ve/veya sıcaklık ve nem bilgilerini takip etme olanağı sağlayacaktır.
3.8 KEPMARK, MÜŞTERİ’ nin Web Ara yüzü üzerinden belirlediği değer aralıklarının dışına çıkıldığı anlarda veya Ekipmanın internet bağlantısının kesilmesi halinde, Müşteri’nin SMS, elektronik posta yolu ile uyarılması hizmetini sağlayacaktır.
3.9 “EKİPMAN” belirlenen değer aralıklarının dışına çıkıldığı anlarda, ses ve ışıkla bulunduğu ortama uyarı verecektir
3.10 KEPMARK, tam ve eksiksiz vaziyette MÜŞTERİ’ ye teslim ettiği “İŞ” in devreye alınmasından ve MÜŞTERİ tarafından kullanılmaya başlamasından itibaren bakım, onarım ve benzeri hizmetlerin MÜŞTERİ’ ye sunulmasından sorumludur. Tüm ürünler abonelik hizmet süresince KEPMARK servis garantisi altındadır. MÜŞTERİ’ nin kusurundan kaynaklı durumlarda verilecek servis hizmetinin niteliğine göre, belirlenecek servis ücreti/ürün bedeli MÜŞTERİ’ den talep edilecektir.
3.11 İşbu sözleşme ve eklerinde tanımlanan hizmetlerin ifasına montajın yapılmasının ardından başlanacaktır.

4. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ, KEPMARK’ n montaj, bakım ve onarım, destek vb. hizmetlerinin sağlıklı ve hızlı verilebilmesini sağlayacak ve tüm kolaylıkları gösterecektir. MÜŞTERİ yükümlülüklerine aykırı bir davranış içerisinde bulunması dolayısı ile doğabilecek hiçbir zararda KEPMARK’ ın sorumluluğunun bulunmayacağını kabul, bayan ve taahhüt etmektedir.
4.2. MÜŞTERİ, KEPMARK tarafından sözleşme konusu” İŞ”’ in yapılabilmesi için sistemin kurulacağı mekanda gerekli alt yapıyı (wireless özelliği bulunan ADSL , DSL, FIBER vb) sağlayacaktır. Sistemin kurulacağı mekanda internet bağlantısını ve “EKİPMAN”’ın kullanacağı WIFI yi sağlamak MÜŞTERİ ‘ nin sorumluluğundadır.
4.3. MÜŞTERİ, KEPMARK tarafından tesis edilen tam, eksiksiz ve çalışır vaziyette teslim aldığı “EKİPMAN” ın başlangıç aşamasında sağlanan sağlıklı çalışma ortamını korumakla yükümlüdür. Sistemin bağlı olduğu elektrik ve internet hattı arızası veya bu hatların borç nedeniyle kapanması ve MÜŞTERİ veya 3.kişilerle yapılacak her türlü müdahale , sistemin çalışmasını ve veri yollamasını engelleyecek yada aksatacak her türlü dış etkenlerin çözümlenmesi ve giderilmesinden MÜŞTERİ sorumludur.
4.4. MÜŞTERİ 4.3 yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunması ve/veya KEPMARK’ a ait “EKİPMAN” ‘ın sökülmesinin, tahribata maruz bırakılmasının, işlevlerinin engellenmesinin, başka bir mekana taşınmasının, KEPMARK bilgisi ve onayı dışında KEPMARK harici başka kişi ve kuruluşlarca sisteme müdahale edilmesinin, eklemeler yapılmasının, parça eksiltilmesinin, onarılmaya çalışılmasının sonucu ortaya çıkacak zarar ve kaybı KEPMARK’ a ödeyeceğini ve tüm masrafları karşılayacağını, ayrıca bu sebeple uğrayacağı tüm zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. KEPMARK ‘ın 5.3 nolu maddedeki düzenlenen hakları saklıdır.
4.5. MÜŞTERİ “İŞ” ‘e ait tüm fikri hakların ve tüm “EKİPMAN”’ların mülkiyetinin tek sahibinin KEPMARK olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. KEPMARK IN YÜKÜMLÜLÜK DIŞI DURUMLARI

5.1. MÜŞTERİ işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, yanlış kullandığı, gerekli tanımlamaları yapmadığı , uyarıları aktif etmediği durumlarda meydana gelebilecek dolaylı yada dolaysız zararlardan KEPMARK ‘ ı sorumlu tutamaz ve KEPMARK ‘ın yükümlülüğü kalmadığını kabul ve beyan eder
5.2. KEPMARK’ın kusurundan kaynaklanmayan arıza ve problemlere , elektrik arızaları, internet arızaları veya borç nedeniyle hatların kapanması, genel elektrik kesintileri, 3. Şahısların müdahalesi, sistemin çalışmasını engelleyen her türlü dış etkenler ,yangın, deprem, su baskını vb mücbir sebepler ilişkin olarak KEPMARK ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
5.3. MÜŞTERİ, başta sözleşmenin 4.2 maddesinde belirtilenler ve ayrıca MÜŞTERİ nin ödemeye ilişkin yükümlülükleri olmak üzere, bu sözleşmede yer alan taahhüt ve edimlere aykırı hareket ederse, KEPMARK bu sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerinden arınır ve ilgili hizmetleri hiçbir uyarı yapmaksızın ve tamamen kendi takdirinde olmak üzere derhal ve tek taraflı olarak sağlamayı durdurur, KEPMARK bu sebeple doğabilecek zararlardan sorumlu olmadığı gibi, zararı oluşursa tazminat talep etme hakkına kavuşur. KEPMARK ‘ın iş bu hükme ilaveten 7.1’inci maddede belirtilen hakkı saklıdır.

6. HİZMET SUNUMU, BEDELLENDİRİLMESİ , SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÖDEME

6.1. KEPMARK vermeyi taahhüt ettiği hizmeti yerine getirmek için MÜŞTERİ’ nin mekanına göre sözleşmenin ana sayfasında belirlenmiş bedelleri MÜŞTERİ’ nin ödeme şekline uygun şekilde tahsil eder. Geciken ödemelerde aylık %10 gecikme faizi uygulanır.
6.2. MÜŞTERİ’ nin taşınma talep etmesi halinde Sözleşmenin Ana Sayfası’ nda açıkça belirlenen taşınma ücreti talep edilecektir.
6.3. Arıza bildirimleri, mesai günlerinde olduğu gibi Resmi tatil (Bayram ile Cumartesi ve Pazar) günlerinde de mesai saati ayırımı yapılmaksızın yapılacaktır. Bu amaç ile yüklenici 7 gün 24 saat ulaşılabilecek teknik hizmet telefon numarasını hastane idaresine bildirecektir.
6.4. Yüklenici, sistemde oluşabilecek arızalara uzaktan bilgisayar erişimi ile de müdahale edebilecek teknik alt yapıya sahip olmalıdır.
6.5. Firma, arıza durumunda, ihtiyaç duyulduğunda en geç 6 saat içinde uzaktan bağlantı ile arızaya ilk müdahaleyi yapmalı, eğer uzaktan bağlantı ile arızayı gideremiyorsa, 48 saat içerisinde hastanede arızaya müdahale etmeli, cihaz, sensör veya yazılımdaki arızayı gidermelidir.
6.6. KEPMARK fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu sözleşmenin Ana Sayfası’ nda ABD doları(usd) olarak belirlenen bedeller , her yıl başı 01.ocak ta o günkü TL karşılığı olarak 1 yıl boyunca geçerli olacaktır.
6.7. KEPMARK sözleşme yapılan TL tutarı , sözleşme süresince TL olarak sabit tutacaktır.
6.8. KEPMARK sözleşme yenilenirken İşbu sözleşmenin Ana Sayfası’nda ABD doları(usd) olarak belirlenen bedelleri o günkü TL karşılığı üzerinden güncelleyerek yeni sözleşme yapacaktır.
6.9. KEPMARK, MÜŞTERİ nin kusurlu kullanımından kaynaklı “EKİPMAN” ın bozulması durumunda, MÜŞTERİ ye “EKİPMAN” ın 1 yıllık hizmet bedelini fatura edecektir.
6.10. MÜŞTERİ, işbu sözleşme uyarınca KEPMARK tarafından düzenlenen tüm fatura bedellerini, vergiler dahil Türk Lirası olarak (TL), MÜŞTERİ’nin tercihine bağlı olarak kredi kartı veya otomatik ödeme yöntemlerinden biri ile KEPMARK a öder veya ödenmesini sağlar.
6.11. MÜŞTERİ sisteme girilecek , kendisine yada üçüncü kişilere ait kredi kartı bilgilerinin geçerli bir kredi kartı olduğunu; işbu sözleşme için bu bilgilerin kullanılmasının ve saklanmasının kendisinin ve/veya kredi kartı sahibi üçüncü kişinin rızası dahilinde olduğunu ve hukuka aykırı olmadığını; aksi halde tüm cezai ve hukuki sorumluluğu üstlendiğini kabul ve taahhüt eder.

7. HİZMETİN SONLANDIRILMASI VE FESİH

7.1. MÜŞTERİ’ nin 3 aylık hizmet bedelini üst üste veya aralıklarla zamanında ödemede temerrüde düşmesi halinde ve/veya bu sözleşmede yer alan diğer taahhüt ve edimlerine aykırı hareket etmesi halinde, KEPMARK tamamen kendi takdirinde olmak üzere, 5.3 üncü maddede belirtilen haklarına ilaveten, işbu sözleşmeyi haklı sebeple feshedebilir. MÜŞTERİ nin zamanında ve tam ödeme yapmaması halinde KEPMARK bütün borçları ve kampanya dahilinde uygulanan indirim bedelleri ve ücretsiz verilmiş hizmetlerin toplam bedeli ve vesair menfaatlerin bedelleri ile “İŞ “ e ait tüm “EKİPMAN” ın bedellerini MÜŞTERİ den talep ederek fatura edebilir.
7.2. MÜŞTERİ’nin KEPMARK a haber vermeksizin sistemi mekan da bırakarak terk etmesi halinde KEPMARK sözleşmeyi feshedebilir.
7.3. İşbu sözlşemenin Ana Sayfasında belirtilen sözleşme süresinin tamamlanmasından önce MÜŞTERİ ‘nin sözleşme şartlarına uymaması ve/veya sonlandırmak istemesi halinde , KEPMARK yaptığı tüm indirimleri ve sözleşme süresince ödenmesi gereken tüm tutarı MÜŞTERİ den talep edebilir.
7.4. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde MÜŞTERİ sözleşme Ana Sayfasında belirtilen söküm bedelini KEPMARK a öder.ve ayrıca KEPMARK a tüm “EKİPMAN”ı sökmesi için gerekli ortam ve zamanı sağlar. Bu süre her halükarda 7 (yedi) günü aşamaz. MÜŞTERİ nin söküm için gereken ortam ve zamanı 7 (yedi) gün içerisinde sağlamaması halinde KEPMARK “İŞ” e ait “EKİPMAN” bedelini MÜŞTERİ ye fatura eder ve ilaveten ; iade süresinin dolduğu tarihten fiili iade tarihine kadar yahut ilgili “EKİPMAN” bedelinin kendisine faturalandırılmasına dek haksız geçirilen beher gün için 3 (üç) ABD doları (USD) karşılığı Türk Lirası (TL) ödemeyi kabul eder.

8. ANLAŞMAZLIK HALİ ve BİLDİRİMLER

8.1. Taraflar, işbu sözleşme nedeniyle temerrüt ve sona erdirme bildirimlerini mutlaka karşı tarafın işbu sözleşmede belirtilen iletişim bilgilerine yazılı olarak yapmak zorundadır. Usulüne uygun yapılmayan sözleşmeyi sona erdirme, temerrüt ve sözleşmeye uygun hareket etme ihtarları muhatabı tarafından dikkate alınmaz.
8.2. İşbu sözleşmenin tatbik veya tefrişinden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez mahkemeleri ve İcra müdürlüklerinin yetkili olduğunu taraflar şimdiden kabul ve beyan ederler.

9. DEVİR ve TEMLİK

MÜŞTERİ, önceden KEPMARK ın yazılı onayını almaksızın bu Sözleşmeyi veya işbu Sözleşmeden doğan hiçbir hak ve yükümlülüğünü doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen hiçbir surette üçüncü bir kişiye devredemez, temlik edemez.

İşbu sözleşme, …/…/20.. tarihinde 9 madde 4 sayfa ve 2 nüsha olarak karşılıklı imzalanmış olup, Sözleşme aslı Kepmark’ta kalacaktır

KEPMARKMÜŞTERİ